Chiều ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Quận đã tổ chức gặp...
Sáng ngày 18/01/2021, Liên đoàn Lao động Thủ Đức tổ chức họp...
Ngày 07/01/2021, LĐLĐ quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong...

Sự kiện nổi bật

Đề cương tuyên truyền 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2018)

VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2018)


I. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - MỘT SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

1. Bối cảnh lịch sử và diễn biến

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách mạng.

Ở trong nước, trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa, thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị tổ chức các Ủy ban Dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. 

Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời.

23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân Tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời do Đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi Nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền.

Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân. 

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó, ngày 2 tháng 9 là Ngày Quốc khánh của nước ta.

2. Nguyên nhân thắng lợi

- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

- Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp Nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.

- Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh.

3. Ý nghĩa lịch sử

- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

- Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. 

4. Một số bài học kinh nghiệm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học quý báu, nổi bật là:

Bài học thứ nhất là có một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp và hình thức đấu tranh phù hợp; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng; phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền. 

Bài học thứ hai là vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào Nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và sử dụng bạo lực cách mạng thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. 

Bài học thứ ba là vấn đề nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3 năm 1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13 tháng 8 năm 1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của Nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn.


II. KẾT QUẢ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN THỦ ĐỨC LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thủ Đức anh hùng, toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của quận Thủ Đức đã và đang nỗ lực, cố gắng thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng quận Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Quận Thủ Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể:

1. Thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách, huy động và tạo nguồn vốn đầu tư triển khai các chương trình và công trình trọng điểm

Quận luôn bám sát mục tiêu, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, với nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: thực hiện tốt việc niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên quan; đơn giản hóa các thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin(có 19 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Riêng lĩnh vực Thuế và bảo hiểm xã hội đã thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ qua mạng… Đặc biệt, quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế được thực hiện với thời gian là 5 ngày, rút ngắn 01 ngày làm việc so với quy định), cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tập trung đầu tư và phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đã huy động được nguồn lực cho đầu tư, phát triển Quận, đóng góp thu ngân sách của Quận vào ngân sách Thành phố đạt hiệu quả với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 là 7% (vượt 1,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Quận đã thông tin, công khai quy hoạch Bản đồ quy hoạch trực tuyến và Dịch vụ công trực tuyến cấp Chứng chỉ quy hoạch trên website quận đem đến nhiều tiện ích cho người dân. Nhiều đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và 1/500 được triển khai thực hiện chặt chẽ, phù hợp, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; trong đó, tập trung triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị, nhất là các công trình trọng điểm của Thành phố, Quận Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trục xuyên tâm, trục chính đô thị được Thành phố quan tâm đầu tư triển khai: tuyến đường Xa lộ Hà Nội, Tuyến đường sắt trên cao Bến Thành - Suối Tiên, Tuyến đường Vành đai 2; đường Trường Thọ hoàn thành, góp phần kết nối giao thông thuận lợi cho khu vực và đang tiếp tục triển khai thực hiện các bước đầu tư các tuyến đường Lê Văn Chí, Quốc lộ 13 cũ, đường và cầu Bà Cả.

Hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, Các tuyến đường dân sinh trên địa bàn Quận được tập trung đầu tư nâng cấp, duy tu, bê tông hóa kịp thời, trong đó duy tu thường xuyên 158 công trình đường bộ với tổng kinh phí: 28,828 tỷ đồng; nâng cấp, cải tạo 84 công trình đường giao thông với tổng số tiền 78,135 tỷ đồng; thực hiện bê tông hóa 128 công trình với tổng kinh phí 80,918 tỷ đồng; đầu tư xây dựng mới 180 tuyến đường, hẻm với tổng chiều dài 15,97km. Tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp giảm ngập và tiêu thoát nước đạt được kết quả bước đầu. Việc phát triển lưới điện, chiếu sáng cơ bản đảm bảo, đồng bộ với các chương trình chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng các khu dân cư hiện đại, nâng cao mỹ quan đô thị. Công tác phát triển công viên - mảng xanh và cây xanh đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Các khu nhà ở mới, các dự án xây dựng chung cư từng bước hình thành, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, mang tính bền vững (đã hoàn thành đưa vào sử dụng 05 dự án phát triển nhà ở và đang triển khai thi công 06 dự án chung cư). 100% hộ dân trên địa bàn được tiếp cận nước sạch. Trật tự an toàn giao thông được tăng cường, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn và chống ùn tắc giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trên lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị.

2. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nghề, các chương trình trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn

Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, tăng cường giáo dục theo hướng hiện đại. Trong nửa nhiệm kỳ, đã xây dựng và đưa vào sử dụng 04 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THPT và đang thực hiện khởi công xây dựng mới 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 02 trường THCS và 01 trường THPT. Hiện nay, hầu hết 12 phường trên địa bàn đều có hệ thống giáo dục từ mầm non đến Trung học cơ sở và 06 phường có trường Trung học phổ thông như phường Linh Xuân (01 trường), Hiệp Bình Phước (01 trường), Bình Thọ (02 trường), Tam Phú (01 trường), Linh Chiểu (01 Trung tâm giáo dục thường xuyên), Linh Trung (01 trường) và đang xây dựng công trình trường Trung học phổ thông Bình Chiểu (phường Bình Chiểu). Ngoài ra, đã thực hiện xây chen 20 phòng học tại 03 trường tiểu học, 14 phòng học tại 02 trường THCS.Có 44 trường ở các bậc học được Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm định chất lượng giáo dục (tăng 22 trường so với đầu nhiệm kỳ. Nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học trên 98%, bậc trung học cơ sở trên 92%, 8 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. Các giải pháp huy động trẻ đến lớp theo đúng độ tuổi và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa có nhiều đóng góp quan trọng trongđời sống văn hóa - xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện và nâng dần chất lượng sống tốt cho người dân, nhất là người dân được tiếp cận với giáo dục, y tế, văn hóa và hưởng thụ những thành quả phát triển đô thị của Quận.

Hoạt động thể dục - thể thao, rèn luyện thân thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao thể chất người dân; Hiện nay, có trên 200 cơ sở, câu lạc bộ TDTT do tư nhân đầu tư hoạt động kinh doanh, góp phần đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí về TDTT trên địa bàn quận.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao; kịp thời xây mới và nâng cấp mở rộng hệ thống y tế cơ sở, tăng cường hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 12/12 trạm y tế phường, triển khai hoạt động phòng khám bác sỹ gia đình tại 7/12 Trạm y tế và thành lập phòng khám vệ tinh tại Trạm y tế 2 phường Bình Chiểu và Hiệp Bình Chánh; 12 trạm y tế phường đạt chuẩn y tế quốc gia;Công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung, chủ động phòng ngừa ngăn chặn, khống chế kịp thời không để dịch bệnh lan rộng.

Đảm bảo chính sách an sinh xã hội, quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách ưu đãi cho người có công, chăm lo tốt các đối tượng bảo trợ xã hội; Tính đến 31/12/2017, Quận cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mức thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ còn 0,77% trên tổng hộ dân, sớm trước thời gian theo kế hoạch đề ra, không còn hộ chính sách có công trong diện nghèo.

3. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu trọng điểm, các lễ hội các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọngtrên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức luyện tập, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị - kinh tế - quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ vững chắc; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; công tác lập hồ sơ quản lý, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng, người nghiện tại địa phươngđạt kết quả tích cực; từ đó kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án được nâng cao và đạt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đề ra. Công tác phòng cháy, chữa cháy gắn với các giải pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm; từ đó, tình hình cháy, nổ được kéo giảm, công tác cứu hộ, cứu nạn được thực hiện kịp thời.

4. Về công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị

4.1. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng; kiên trì giáo dục, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần phòng, chống và ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phương thức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đề cao ý thức tự nghiên cứu, tăng cường thảo luận, gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, sát với nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện đồng thời với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, triển khai học tập của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp với tổ chức đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm và tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

4.2. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm và thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được quan tâm thực hiện; công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được chú trọng, đạt kết quả tích cực về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo;chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng và tập trung nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp phù hợp theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; đảm bảo công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện chặt chẽ, chủ động thực hiện thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng, góp phần quan trọng cho công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

4.3. Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã được Đảng bộ quận coi trọng thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, phương châm, thẩm quyền, quy trình theo quy định;xem xét, giải quyết thông tin phản ảnh, đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, không để tồn đọng góp phần ngăn chặn sai phạm của đảng viên, không đề sai phạm trở thành vi phạm.

4.4. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các tổ chức trong hệ thống chính trị; tập trung tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, các cá nhân; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài; khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Mặt tồn tại, hạn chế

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động Nhân dân, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc về đất đai, mặt bằng, vốn sản xuất, kinh doanh trong đầu tư, phát triển chưa được tháo gỡ kịp thời. Kết quả chỉnh trang đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Quận có mặt chưa đồng bộ. Tiến độ thi công một số công trình dự án chậm do bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vấn đề giảm ngập, thoát nước đô thị và ô nhiễm môi trường, tiếng ồn chưa được giải quyết căn cơ. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa đủ mạnh để giáo dục, răn đe. Hệ thống trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu học 02 buổi/ngày của học sinh, bình quân sĩ số học sinh/lớp học còn cao (46 em/lớp); công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên có mặt chưa đạt yêu cầu. Kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa bền vững. Các phòng khám khu vực được đầu tư mở rộng, nhưng vẫn còn tình trạng quá tải tại Bệnh viện Quận. các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có lúc, có nơi chậm phát hiện, chưa phát huy vai trò giám sát của cộng đồng xã hội và người tiêu dùng. Chương trình giảm nghèo đa chiều chuyển biến chưa nhiều. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, xảy ra một số vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, tai nạn giao thông chưa được kéo giảm trên cả 3 mặt.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc nắm bắt dư luận xã hội và dự báo tình hình Nhân dân, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để tham mưu, chủ động giải quyết có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu kịp thời. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa được thực hiện nghiêm, còn có trường hợp vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức.

Nền nếp, chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là khu vực doanh nghiệp. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, kết nạp đảng viên ở khu vực doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao, có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình kiểm tra, giám sát tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm. Chưa tập trung sâu vào kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế sau khi kiểm điểm tự phê bình; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác dân vận ở một số nơi có lúc chưa kịp thời. Năng lực và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân phường chưa đồng đều, có nơi còn lúng túng. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới song chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội.Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động của các đoàn thể; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số nơi còn thiếu, yếu và chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc, có nơi thiếu sự quan tâm, thực hiện chưa đúng.

6. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Trong nữa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ quận quyết liệt thực hiện các giải pháp sau:

6.1. Lĩnh vực kinh tế và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách, huy động và tạo nguồn vốn đầu tư triển khai các chương trình và công trình trọng điểm

Chú trọng các giải pháp đầu tư và phát triển kinh tế đem lại hiệu quả; tiếp tục thúc đẩy tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Cải thiện môi trường đầu tư, thường xuyên gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức tốt công tác vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển mạnh hệ thống bán lẻ và bình ổn giá.

Tập trung các giải pháp đốc thu và kéo giảm nợ đọng thuế; khai thác hiệu quả nguồn thu. Đảm bảo chi tiêu ngân sách và quản lý tài sản công tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục tập trung đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm và các công trình trường học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai hiệu quả chương trình phân loại rác tại nguồn ở 12 phường.

6.2. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nghề, các chương trình trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng. Duy trì kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm, lớp độc lập, tư thục. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên các cấp, đảm bảo từ quy mô đến chất lượng. Quan tâm thực hiện xã hội hóa giáo dục.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tích cực nâng cao chất lượng công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình. Đảm bảo chăm lo tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với tổ chức thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

6.3. Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quận

Chủ động nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ đối với các địa bàn, mục tiêu trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế; phương án phòng, chống, xử lý hoạt động khủng bố, bắt cóc con tin; phương án phòng, chống cháy, nổ; phương án phòng, chống, xử lý bạo loạn vũ trang, bạo loạn chính trị, gây rối an ninh trật tự và tổ chức diễn tập phòng thủ hằng năm theo yêu cầu của Thành phố.

6.4. Về công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết; chú trọng công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên.Tập trung thực hiện các giải pháp của Đề án số 02-ĐA/TU và Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời, không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí cán bộ sau quy hoạch, chú trọng công tác đào tạo, trang bị các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Tiếp tục xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; phát triển đảng viên đảm bảo theo cơ cấu.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí qua việc thực hiện tốt Quy định số 03-QĐi/QU ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Ảnh hoạt động CĐ

Video - Clip

Các đơn vị liên kết

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần

Thư điện tử

Thư điện tử

Audio

Tư vấn pháp luật

Thủ tục thành lập công đoàn

Đối tác

Ban biên tập
Ban biên tập

1. Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/c Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch LĐLĐ Quận

2. Quản trị website: Đ/c Dương Châu Nam - UV.BCH LĐLĐ Quận.

3. Các thành viên:

Đ/c Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Trần Thanh Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo Châu - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Lê Chúc Triều Thủy - UV.BTV LĐLĐ Quận;

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Loan - Chuyên trách LĐLĐ Quận;

Đ/c Lý Quốc Tài - Phó Giám đốc NVH-LĐ Quận.

Đăng Ký Nhận Bản Tin - Nhiều Tiện Lợi và Hữu ích đang chờ bạn
Go Top

lien doan lao dong thu duc

liên đoàn lao động thủ đức

cong doan thu duc

công đoàn thủ đức

Công đoàn thủ đức
Liên Đoàn Lao Động Thủ Đức